Voor wie?

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes (1 tot 6 jaar). Het zijn kinderen die soms wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Als ze bang of boos zijn, rollen ze zich op en/of zetten ze hun stekeltjes op. Zo kunnen ze zich beschermen tegen gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af. Het kan dan moeilijk zijn om met hen om te gaan. Het kan gaan om kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, een moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag vertonen dat door ouders, leerkrachten,… als een probleem ervaren wordt. Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht. Anderstaligheid vormt immers soms een drempel om ten volle deel te nemen aan het kleuteronderwijs. Ook hier kan De Egeltjes een rol spelen.

Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met het hele gezin hoe deze kindjes zich kunnen ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren gebruiken.

Op die manier willen we er vooral zijn voor die gezinnen die moeilijk de weg naar de kinderopvang vinden. Deze kinderen hebben immers vaak het meeste baat bij een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving om hen maximaal te stimuleren in hun prille leven.