Waar staan we voor?

De Egeltjes in de samenleving

De Egeltjes wil kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben een plaats geven in de samenleving

De Egeltjes wil er zijn voor die kinderen die van bij de start minder kansen kregen. Zo vroeg mogelijk investeren in kinderen staat gelijk aan investeren in de toekomst van een samenleving. Zo becijferde Unicef dat elke euro die wordt gespendeerd aan het ondersteunen van jonge kinderen de maatschappij later 7 euro oplevert.

Met de Egeltjes willen we onze bijdrage leveren om de ongelijkheid in onze samenleving weg te werken. Dit doen we door ons in de eerste plaats te richten op de meest kwetsbare gezinnen.

Opvoeden

Opvoeden doe je elke dag, elk uur, bewust en onbewust. Vaak gaat het vanzelf, maar opvoeden is een moeilijke taak. Verschillende factoren beïnvloeden de opvoeding. Als we naar de balans van de opvoeding kijken zien we dat deze beïnvloed wordt door de draaglast en de draagkracht in het gezin. Om de opvoeding als positief te ervaren en perspectief te zien binnen de opvoeding moet er een evenwicht zijn tussen beiden. Gezinnen raken soms de weg kwijt. De opvoeding wordt niet langer als vanzelfsprekend ervaren. De draaglast wordt te groot en/of de draagkracht is niet meer sterk genoeg. Ouders kunnen hun opvoedingsaanpak niet langer afstemmen op de noden van hun kinderen. Kinderen vertonen gedrag dat door anderen als een probleem ervaren wordt, waardoor de kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. De combinatie van ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning kan bijdragen aan het herstellen van deze balans.

Ontwikkelingsstimulering

De Egeltjes biedt een omgeving waar de kinderen enerzijds geborgenheid kunnen vinden en anderzijds gestimuleerd worden om te ontdekken en te leren. Veel aandacht gaat uit naar het welbevinden en de betrokkenheid. Hierbij komt het erop aan een veilige omgeving te creëren waar de kinderen zich goed voelen. In deze omgeving wordt gezocht naar de sterktes en interesses van de kinderen. Deze vormen het vertrekpunt om gaandeweg de horizon van de kinderen te verruimen door leerkansen aan te bieden op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Lees meer

Ervaringsgericht leren staat centraal in de opvang. Deze vorm van leren berust op drie pijlers:

  • Vrij initiatief: De kinderen krijgen een grote vrijheid om zelf de aard en de duur van hun activiteiten te bepalen. Ze kunnen hierbij kiezen uit een brede waaier aan mogelijkheden. Zo kunnen de kinderen zelf hun weg bepalen in hun ontwikkelingsproces. Voor de begeleiding betekent dit dat er een duidelijke structuur moet worden aangebracht om niet te vervallen in chaos. Ook kinderen die deze vrijheid niet gewend zijn krijgen wat meer steun.
  • Milieuverrijking: Een noodzakelijke aanvulling op deze vrijheid is een omgeving die de kinderen uitnodigt om op ontdekking te gaan. Dit doen we door variatie aan te brengen in het materiaal, de verschillende hoeken, maar ook in de aangeboden activiteiten.
  • Ervaringsgerichte dialoog: Opdat de kinderen hun opgedane ervaringen goed kunnen verwerken is het belangrijk dat deze een plaats krijgen in de interactie die ze hebben met de begeleidsters. In de eerste plaats wordt bij De Egeltjes een sfeer gecreëerd waarin elk kind zich aanvaard voelt. Zo komt het makkelijker tot expressie. Vanuit een sterk inlevingsvermogen kunnen we vervolgens die dingen ter sprake brengen die het kind bezighouden.

Bij De Egeltjes gaan we ervan uit dat kinderen die moeilijk gedrag stellen, kinderen met een boodschap zijn. Zij willen op hun manier iets vertellen. Hun gedrag krijgt zijn betekenis vanuit hun achtergrond. Het is dan ook belangrijk aandacht te hebben voor deze achtergrond. Zo kunnen we de boodschap begrijpen. We geven aan dat we bereid zijn te luisteren naar de gegeven signalen en leggen zo de basis voor een wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen is op zijn beurt een voorwaarde om samen te zoeken naar een beter evenwicht en een betere manier om zich uit te drukken.

Op die manier willen we de egeltjes ook de nodige weerbaarheid meegeven om deel te nemen aan de samenleving, waarbij de school de volgende stap is.

 

Lage drempel, basiswerk en wederzijds vertrouwen

Wie met opvoeding bezig is, kent ongetwijfeld het Afrikaanse spreekwoord ‘it takes a village to raise a child’. Dit gezegde duidt op het belang van een netwerk van mensen en organisaties die allen een rol opnemen in de opvoeding van kinderen. Ouders, grootouders, de buurt, de school, vrienden, enz. dragen allen hun steentje bij. Zo wordt lief en leed gedeeld, kan men elkaar steun bieden en krijgen de kinderen een rijke opvoeding.

Bij De Egeltjes onderschrijven we deze visie ten volle. We willen dan ook alvast één schakel zijn in het netwerk van onze gezinnen waar ze steeds op kunnen terugvallen als daar nood aan is.

Lees meer

Het uitgangspunt bij De Egeltjes is dat alle ouders kampen met opvoedingsvragen. Niet iedereen vindt echter gemakkelijk een plaats om ze te stellen en voor sommigen is de drempel te hoog om hun vragen op tafel te leggen. Bij de Egeltjes bieden we in de eerste plaats een laagdrempelige, toegankelijke kinderopvang.
Dit vormt de basis om een band op te bouwen van wederzijds vertrouwen. Dat maakt het op zijn beurt veel gemakkelijker om samen te werken aan een gezamenlijk opvoedingsproject.

 

Taal

Taal is een belangrijk gegeven in ieders leven. Heel wat egeltjes kampen echter met een taalachterstand of komen uit een anderstalig gezin. Taalstimulering is dan ook één van de pijlers van het pedagogische aanbod.

Lees meer

Als basis voor dit aanbod hanteren we het groeimodel van taal. Taal is geen voorwaarde voor communicatie, maar communicatie is een voorwaarde voor taalverwerving. Met andere woorden; het voornaamste is niet om de kinderen te leren op een correcte manier de taal te gebruiken; het is belangrijker veel met hen te communiceren zodat ze de kans krijgen te groeien in hun taalgebruik.

De Egeltjes is een Nederlandstalige werking. Toch hechten we veel belang aan de thuistaal van de kinderen. Het is die taal waarmee een affectieve band wordt opgebouwd tussen ouders en hun kinderen. Spreken met gevoel gaat immers het best in de eigen taal. De thuistaal kan ook gezien worden als een fundering.   Door middel van de thuistaal bouwt het kind een taalgevoel op, leert het zinnen bouwen, verwerft het de logica achter taal, enz. Als deze basis goed wordt gelegd zal het kind later gemakkelijker andere talen, zoals het Nederlands, kunnen leren. In de opvang reiken we het Nederlands aan op een speelse manier.