Wat doen we?

De Egeltjes is kinderopvang en meer!

 

Kinderopvang:

Thuis voelen, groeien en openbloeien

De Egeltjes vormt een veilige omgeving voor de kinderen, zowel op fysiek als op emotioneel vlak. Bedoeling is dat de kinderen zich thuis voelen. In de opvang heerst een ontspannen, huiselijke sfeer dankzij de kleinschaligheid en de open en zorgende houding van de begeleidsters. Er is veel ruimte voor kinderen, ouders en begeleidsters om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. Een vaste structuur van gewoonten, dagritme en regels geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid en draagt zo bij tot het welbevinden van de kinderen.

Lees meer

In de opvang wordt in de eerste plaats in groep gewerkt. Er wordt samen gespeeld, samen gegeten, samen opgeruimd, enz. De verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen worden hierbij als een meerwaarde gezien. Kinderen kunnen leren van elkaar en krijgen de kans om bij te dragen via verantwoordelijkheden op maat. Alle kinderen worden actief bij het groepsproces betrokken.

Elk kind wordt positief benaderd. Er wordt steeds vertrokken vanuit de sterktes en talenten van het kind. We gaan op zoek naar succeservaringen die duidelijk benoemd worden en de basis vormen om verder op weg te gaan. Ook bij het geven van structuur en het stellen van grenzen wordt de nadruk gelegd op het positieve.

Bij De Egeltjes zien we diversiteit als een verrijking. Kinderen mogen dan ook ‘hun thuis’ binnenbrengen in de werking. Er is openheid en aandacht voor de culturele en familiale achtergrond van elk kind. De diversiteit krijgt een belangrijke plaats in het groepsgebeuren.

 

Ontwikkelingsstimulering

De veilige omgeving vormt een goede vertrekbasis voor het kind om de wereld rondom zich te ontdekken. Het spel van het kind staat hierin centraal. Het spel geeft de kinderen immers experimenteerruimte en laat hen toe hun grenzen te verkennen. In het spelaanbod van De Egeltjes is aandacht voor zowel de motorische, emotionele, sociale als intellectuele ontwikkeling van de kinderen en dit op verschillende niveaus, zodat kinderen noch verveeld, noch ontmoedigd geraken. Ook wordt een goed evenwicht nagestreefd tussen vrij spel, waarin ruimte is om nieuwe dingen te verwerken, en gerichte activiteiten, waarbij de kinderen actief gestimuleerd worden.

Lees meer

Buiten het groepsgebeuren wordt tijd gemaakt om elk kind apart te ondersteunen. Om dit gericht te kunnen doen maken we gebruik van een kindvolgsysteem (de ziko-vo). Met behulp van een poster wordt de ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in kaart gebracht.  Op basis daarvan wordt samen met de ouders en het hele team bekeken op welke vlakken meer stimulering nodig is en hoe dit kan worden aangepakt.

 

Taalstimulering

Taal leer je door ze te gebruiken. Bij De Egeltjes zorgen we dan ook voor een rijk en gevarieerd taalaanbod. Enerzijds doorspekt dit taalaanbod de hele werking. Bij elke activiteit speelt taal een rol. We gaan er hierbij vanuit dat de taalverwerving samenhangt met de betrokkenheid van het kind. Zo wordt bij het eten bijvoorbeeld voortdurend gecommuniceerd over wat er gebeurt (tafel dekken, handen wassen, aardappelen schillen, enz.). Anderzijds wordt met boekjes, thema’s en activiteiten gewerkt, zodat ook nieuwe of abstracte dingen aan bod komen. De interactie met de kinderen staat hierbij steeds centraal. Elk kind krijgt de kans om op haar of zijn niveau iets in te brengen in de activiteit.

Opvoedingsondersteuning

Kinderen die naar De Egeltjes komen krijgen hier een stukje van hun opvoeding mee. Het is belangrijk om hierover te overleggen met de ouders. Zij zijn immers de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen. We streven naar een goede afstemming van de aanpak in de opvang met die van de ouders zodat de kinderen continuïteit en structuur krijgen in hun opvoeding.

Lees meer

Opvoeden is niet altijd een makkelijke taak. Zeker de opvoeding van een kind met extra zorgbehoeften brengt soms heel wat vragen met zich mee. Ouders kunnen met deze vragen steeds terecht bij De Egeltjes. Bij het brengen en halen kan hier even tijd voor worden gemaakt, maar ouders zijn ook steeds welkom tijdens de opvanguren om samen met de kinderen bezig te zijn. Als het nodig is om in alle rust stil te staan bij een opvoedingsvraagstuk kan hier ook tijd voor worden vrijgemaakt buiten de opvanguren.

Open praten over opvoedingsproblemen in het eigen gezin doe je niet zomaar of met iedereen. Het vereist een wederzijdse band die geleidelijk wordt opgebouwd. Bij De Egeltjes laten we alle ouders de ruimte om zelf het tempo en de reikwijdte van de ondersteuning te bepalen. Aan de andere kant wordt er wel steeds met de ouders gecommuniceerd over eventuele bezorgdheden of signalen die we opvangen van de kinderen. De geboden ondersteuning is steeds een ‘samen zoeken’. We pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben als het aankomt op opvoeden, maar kunnen wel een aantal handvaten aanreiken die het proberen waard zijn. De Ziko-vo is hierbij een belangrijk instrument. Regelmatig worden alle observaties over de ontwikkeling van de kinderen samengebracht en vervolgens besproken met de ouders. Aan de hand hiervan wordt er gewerkt aan een goede afstemming van de aanpak thuis en bij De Egeltjes.

De Egeltjes is tevens een oudercrèche, een ontmoetingsplaats voor ouders. Vaak meer dan bij diensten vinden ouders steun en ideeën bij elkaar. Door deze uitwisseling, vaak over heel alledaagse dingen, ervaren ouders dat ze niet alleen staan met hun vragen of onzekerheden en kunnen ze leren van elkaar. Om hiervoor de juiste sfeer te creëren maken we werk van zowel informele ontmoetingsmomenten (babbeltje bij een koffie voor of na de opvang) als specifieke activiteiten voor ouders (toonmomenten met werkjes van de kinderen, oudernamiddag, uitstappen, …)

Wanneer bijkomende ondersteuning nodig is, maken we werk van een warme doorverwijzing. We gaan samen met het gezin op zoek naar een geschikte ondersteuningsvorm. Hiervoor werkt De Egeltjes permanent aan de uitbouw van een degelijk netwerk.   Indien nodig of gewenst vergezelt iemand van De Egeltjes het gezin bij de eerste kennismaking met een nieuwe dienst of organisatie.